Mechanicus.gr

Πιστοποίηση Προϊόντων για την Σήμανση CE

ce brochure el 4Τι είναι το CE;

Το ακρωνύμιο «CE» είναι συντομογραφία της γαλλικής φράσης "Conformite Europeene" που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.
Η σήμανση «CE» σε ένα προϊόν δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και μπορεί να διακινηθεί και διατεθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πιστοποιητικό ή η δήλωση συμμόρφωσης «CE» εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων.

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος διακίνησης δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, τη συμμόρφωσή του με όλες τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να διατεθεί προς πώληση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν), καθώς και στην Τουρκία. Η υποχρέωση για σήμανση με CE (στα προϊόντα που απαιτείται) ισχύει επίσης και για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ και στην Τουρκία.

Η σήμανση CE δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλώς βεβαιώνει πως αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε πριν διατεθεί προς πώληση στην αγορά και επομένως ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας). Αυτό σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει εξασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (π.χ. υγείας και ασφάλειας) της προβλεπόμενης οδηγίας– ή, εφόσον προβλέπεται από την οδηγία, ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί/επιθεωρηθεί από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης. Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης EK καθώς και την τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν. Οι διανομείς οφείλουν να ελέγχουν την ύπαρξη τόσο της σήμανσης CE όσο και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. Εφόσον το προϊόν εισάγεται από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής με έδρα εκτός της ΕΕ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πως τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που του ζητηθούν.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η διαδικασία σήμανσης CE απευθύνεται σε όλους του κατασκευαστές προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και επιδιώκουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά. Επίσης οι συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούν όλους τους εισαγωγείς προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Ενδεικτικά οι κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και απαιτούν υποχρεωτικά την σήμανση με CE είναι:
Όλα σχεδόν τα δομικά υλικά που τοποθετούνται σε κάθε τύπου δομική κατασκευή (πχ αδρανή, κουφώματα, ξύλα, τούβλα, ασβέστης, τσιμέντα, πλάκες πεζοδρομίου, σκαλωσιές κ.α.), μηχανές, παιχνίδια, μέσα ατομικής προστασίας, εκρηκτικά για αστική χρήση, εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες συνθήκες, ιατρικά μηχανήματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης in vitro, ανελκυστήρες και ανυψωτικά μηχανήματα, τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, συσκευές καύσης αερίων καυσίμων, ηλεκτρικός εξοπλισμός, απλά δοχεία πίεσης, όργανα μέτρησης, λέβητες ζεστού νερού, σκάφη αναψυχής, ναυτικός εξοπλισμός, μη αυτόματοι ζυγοί, ιστοί φωτισμού, όργανα παιδικών χαρών και άλλα.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Η σήμανση CE σε όσα προϊόντα είναι υποχρεωτική, αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη διακίνηση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων και η απόκτηση σήμανσης CE ωφελεί την επιχείρηση με τους ακόλουθους τρόπους:

  • την αύξηση της αξιοπιστίας των προϊόντων.
  • την παροχή ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές.
  • την μείωση αστοχιών κατά την παραγωγή, μέσω της εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικών ελέγχων.
  • την αύξηση των πωλήσεων μέσω προέλκυσης νέων πελατών και είσοδο σε νέες αγορές.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
  • Κινητό: +30 6947 498.519
  • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.