Mechanicus.gr

Καν. Προστασίας Δεδομένων - GDPR

1Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018. Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

Συγκεκριμένα ο κανονισμός (GDPR) έχει εφαρμογή σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχείρησης, δημοτικές επιχειρήσεις, ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού, κρατικές αρχές, συλλόγους, κλπ) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κανονισμός 2016/679 μόλις τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018, καταργεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ, η οποία είχε ενσωματωθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τον Νόμο 2472/1997.
Με τον νέο Κανονισμό ενισχύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αυξάνονται, ποσοτικά και ποιοτικά, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων και εκτελούντων την επεξεργασία και γενικώς ενισχύεται σημαντικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα (μπορεί να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) σε συνδυασμό με τις αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης που οφείλουν να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις, αποτελούν τεράστια πρόκληση για την αγορά και τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της σπουδαιότητας με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό η Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, δημιούργησε μία έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων με σκοπό την βέλτιστη συμμόρφωση τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των δημόσιων φορέων. Συγκεκριμένα η συμμόρφωση των φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR υποστηρίζεται με τις εξής υπηρεσίες:

 • Αρχική διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού.
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων.
 • Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίηση τους για ολιστική συμμόρφωση.
 • Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
 • Εφαρμογή και Πιστοποίηση με βάση διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 27001:2013.
 • Εκπαίδευση Στελεχών στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού.
 • Υπηρεσίες εξωτερικού Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Data Protection Officer (DPO).

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστικών

psekastikaΣύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).

Η Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων συμμετέχει στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών λειτουργώντας, ως κινητή μονάδα ελέγχου ψεκαστικών με Αρ. Έγκρισης 149/2017.

Για την καλύτερη προετοιμασία και καλύτερο προγραμματισμό, δημιουργήσαμε το παρακάτω ενημερωτικό υλικό, με το οποίο μπορεί ο κάτοχος του ψεκαστικού να ενημερώνεται για το πώς πρέπει να προετοιμάσει το ψεκαστικό μηχάνημα για τον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται στο χώρο τους μετά από ραντεβού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Πριν από την επιθεώρηση του ψεκαστικού σας, θα πρέπει να το προετοιμάσετε ώστε να είναι εφικτός ο Τεχνικός Έλεγχος. Τα βασικά στάδια προετοιμασίας περιλαμβάνουν:

 1. Επιμελή εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό του ψεκαστικού.
 2. Επιμελή καθαρισμό των ακροφυσίων ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή νεφέλωση.
 3. Επιμελή καθαρισμό των φίλτρων αναρρόφησης και κατάθλιψης.
 4. Πλήρωση του ψεκαστικού με καθαρό νερό στο ήμισυ της χωρητικότητας του.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 1. Ο δυναμοδότης (P.T.O) και δυναμολήπτης (P.I.C) να φέρουν προστατευτικό προφυλακτήρα.
 2. Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να φέρει προστατευτικό προφυλακτήρα χωρίς φθορές.
 3. Όλοι οι σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες (αντλία, αναρρόφηση, κατάθλιψη) δεν πρέπει να φέρουν διαρροές κατά την λειτουργία του ψεκαστικού και να μην δημιουργούν κάμψη.
 4. Η οπή πλήρωσης πρέπει να φέρει φίλτρο σε καλή κατάσταση.
 5. Να μην δημιουργούνται διαρροές από την οπή κατά την πλήρωση της δεξαμενής.
 6. Πρέπει να φέρει ευκρινώς αναγνώσιμο δείκτη πληρότητας και από τη θέση πλήρωσης αλλά και από τη θέση του οδηγού.
 7. Ύπαρξη διακόπτη (βάνα) εκκένωσης του βυτίου.
 8. Τα μανόμετρα θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 63 mm.
 9. Να φέρει φίλτρα σε καλή κατάσταση και να μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στην αναρρόφηση όσο και στην κατάθλιψη.
 10. Τα ακροφύσια θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους (τύπος, μέγεθος, υλικό), να φέρουν αντισταγωνικές διατάξεις και να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του καθένα ξεχωριστά.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Κατά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εκδίδεται το πιστοποιητικό με τριετή (3) χρονική διάρκεια και επικολλείται στο ψεκαστικό μηχανισμό το διακριτικό sticker. Σε αντίθετη περίπτωση (σημαντικές ελλείψεις) γίνεται επανέλεγχος του ψεκαστικού μηχανισμού σε ημερομηνία που καθορίζεται κατά την αρχική επιθεώρηση.

 • Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστικού στο Χώρο σας.
 • Δωρεάν Ενανέλεγχος Ψεκαστικού (αν χρειαστεί).
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Τριετούς (3) Ισχύος.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Υποβολή απο 12 Οκτωβρίου 2016...

3.bp .blogspot.com H7 kef3qaoVjI33ujkQEIAAAAAAAAq2ELPBG 7mGxass320invest post 0e1ec99026d2e627cf4174e36033cdbb48999031Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο από τις 12/10/2016...

Με τέσσερα καθεστώτα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

 • Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Γενική Επιχειρηματικότητα.
 • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.
 • Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Επιλέξιμες για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016.

 • Οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
 • Δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

Οι παραπάνω φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του νόμου, οφείλουν να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου βιβλία Γ' κατηγορίας ή βιβλία Β' κατηγορίας για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000€, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:
α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,
β) για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ,
γ) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
ε) για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στον προηγούμενο της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια τριών προηγούμενων ετών.

Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, αποκλειόμενης της απλής εξαγοράς των μετοχών της επιχείρησης.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ...

 

Μονοήμερο Σεμινάριο BRC

BRC Food Certified LogoΠεριγραφή Προτύπου:
Το BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων και αναπτύχθηκε αρχικά το 1998 από το Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου British Retail Consortium (B.R.C.) για τους παραγωγούς τροφίμων που προμηθεύουν τις αλυσίδες super markets ή παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Το Πρότυπο διαχειρίζεται ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου BRC (μέλη του οποίου είναι ενώσεις όπως η Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer) που επιτρέπει τη χρήση του από φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι πρέπει να είναι διαπιστευμένοι και να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις για επάρκεια των επιθεωρητών, την υποβολή αναφοράς και τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.
Το BRC μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση τροφίμων ή συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των τροφίμων μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Περιεχόμενα σεμιναρίου:

 • Ανάλυση των απαιτήσεων του BRC V7
 • Ομαδικές Ασκήσεις

Απευθύνεται σε:

 • Συμβούλους που αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήματα
 • Στελέχη Ασφάλειας Τροφίμων

Σκοπός: Η κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου και η εφαρμογή του σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 19/12
Ώρα έναρξης: 10:00π.μ.
Τόπος: Αγίου Γεωργίου 1Β, Θέρμη Θεσσαλονίκης (γραφεία Mechanicus)
Πληροφορίες: 2315 508.215 & 6948 506.157
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Κορδαλής Δημήτριος.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

home recycle 1Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ. ΦΕΚ 2992 (Β) το οποίο εκδόθηκε 19 Σεπτεμβρίου 2016 που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) - ΚΥΑ 43942/4026 υποχρεώνει την εγγραφή και έπειτα την ετήσια καταγραφή των αποβλήτων (που παράγουν ή διαχειρίζονται) τόσο των επιχειρήσεων όσο και τον Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένα
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων στο ΗΜΑ. Οι υπόχρεοι είναι εκείνοι που υπόκεινται σε αδειοδότηση, ειδικότερα:

 • Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011(Α' 209). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρούν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους.
 • Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρούν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους.
 • Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων (ειδικά για το πρώτο έτος θα υποβληθούν οι ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2015 και 2016 έως 31/3/2017).

Σημειώνεται πως η μη εγγραφή και καταγραφή των επιχειρήσεων, ενδέχεται να είναι αιτία μη ισχύος των υφιστάμενων αδειοτήσεων. Η έντυπη αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων άλλωστε, ήταν υφιστάμενη υποχρεώση και όρος των σχετικών αδειών.

Η Mechanicus - Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει για εσάς πλήρως τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας, τόσο για την αρχική εγγραφή της επιχείρησης ή του ΟΤΑ στο ΗΜΑ όσο και για την ετήσια παρακολούθηση και κατάθεση των απαραίτητων απολογιστικών εκθέσεων. Η ομάδα της Mechanicus έχει δημιουργήσει πρόγραμμα μηνιαίας παρακολούθησης και καταγραφής των επιχειρήσεων, το οποίο σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά με την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και σύμφωνα πάντα με τους παραγόμενους τύπους αποβλήτων ανά επιχείρηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2315 508.215 και ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
 • Κινητό: +30 6947 498.519
 • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.