Mechanicus.gr

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Στις 11/2/2016 δημοσιεύθηκε η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση του επιπέδου της επιχειρηματικής οργάνωσης και της λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 • Υλικά / Κατασκευές.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Ενέργεια.
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
 • Υγεία- Φάρμακα.
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,

(Α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

(Β) Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως ορίζονται στην επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος.
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ, που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Διαθέτουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή την υποβληθείσα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θα πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ).
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
 • Υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών), μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: Α. οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες των οποίων στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. Β. οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας (franchising, shop-in-shop, επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).


Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στην επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος:

ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος:
 • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης, για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
40%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός:
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης χρήσης ΤΠΕ.
 • Λοιπός εξοπλισμός.
90%
3 Άυλες δαπάνες:
 • Πιστοποίηση συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση.
 • Προβολή – Προώθηση επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Τεχνική/ συμβουλευτική υποστήριξη
100% (και μέχρι 100.000,00€)
4 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο)

40% και μέχρι 24.000,00€ για 2 ΕΜΕ (12.000,00€/ΕΜΕ)

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την 11.02.2016 που είναι η ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης.
Προϋπολογισμός - Ποσοστά επιδότησης- Διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων
 • Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 15.000€ έως 200.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες (ήτοι 50%), μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

 • Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Λοιπές Πληροφορίες
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
 • Κινητό: +30 6947 498.519
 • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.