Mechanicus.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στις 11/2/2016 δημοσιεύθηκε η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Υφιστάμενες και Νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό, απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία (2013-2015) τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, έχουν συσταθεί έως 31/12/2015 και διαθέτουν από τότε επιλέξιμο ΚΑΔ (όπως παρουσιάζονται στην προκήρυξη του προγράμματος).
 • Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.
 • Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος αλλά όχι τη δημιουργία νέου.
 • Διαθέτουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή την υποβληθείσα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας θα πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία (AE), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Ατομικές επιχειρήσεις.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
 • Υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: Α. οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες των οποίων στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. Β. οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας (franchising, shop-in-shop, επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
Επιλέξιμες δαπάνες
ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 100%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%
3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας και ύδατος 100%
4 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης έως 3.000,00€/ πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων και των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών
5 Προβολή – Προώθηση έως 15.000,00€
6 Λογισμικά και υπηρεσίες Λογισμικού έως 20.000,00€
7 Μεταφορικά μέσα έως 15.000,00€
8 Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου έως 2.500,00€
9 Μελέτες - έρευνας αγοράς 5.000,00€ και μέχρι 2.500,00€/ μελέτη
10 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο) 40% και μέχρι 24.000,00€ για 2 ΕΜΕ (12.000,00€/ΕΜΕ) δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού

Το άθροισμα των (1) + (2) + (3) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την 11.02.2016 που είναι η ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης.

Προϋπολογισμός - Ποσοστά επιδότησης- Διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων
 • Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 15.000€ έως 150.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες (ήτοι 50%), μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

 • Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Λοιπές Πληροφορίες
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
 • Κινητό: +30 6947 498.519
 • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.