Mechanicus.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις 11/2/2016 δημοσιεύθηκε η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Λοιπές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων και των δύο Κατηγοριών
 • Να είναι, κατά την υποβολή της αίτησης, πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (μόνο για την Κατηγορία Α: άνεργοι)
 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή της κατάσταση τις 20.000€ (ατομικό εισόδημα) ή τις 35.000€ (οικογενειακό εισόδημα).
 • Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), η οποία να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ που παρουσιάζονται στην προκήρυξη του προγράμματος.
 • Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ που παρουσιάζονται στην προκήρυξη του προγράμματος, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αποκλειστικά και μόνο για τους δυνητικούς δικαιούχους της Κατηγορίας Β, δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ τους λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητη.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης).
 • Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια, 2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων.
Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 60% του προϋπολογισμού.
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.), έως 20% του προϋπολογισμού.
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, έως 10% του προϋπολογισμού.
 4. Προμήθεια αναλωσίμων, έως 15% του προϋπολογισμού.
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), έως 30% του προϋπολογισμού.
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€.
 7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας.
 8. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, έως 40% του προϋπολογισμού με χρήση ρήτρας ευελιξίας.

Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Προϋπολογισμός - Ποσοστά επιδότησης - Διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων
 • Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 5.000 έως 25.000€. Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα (έως 40.000€ για 2 δικαιούχους, έως 50.000€ έως 3 ή περισσότερους δικαιούχους).
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Λοιπές Πληροφορίες
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15.04.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 15.04.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
 • Κινητό: +30 6947 498.519
 • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.