Mechanicus.gr

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανακοινώθηκε στις 11/02/2016 η προκήρυξη του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δράση αφορά στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α:

 • Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Δεν έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχείρηση, από τη 1/1/2012 και μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β:

 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/02/2016).
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% του συνολικών εσοδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Λοιπές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων και των δύο Κατηγοριών
 • Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος).
 • Θα προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ μόνο στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας προκήρυξης από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και θα διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Θα συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις εξής επιχειρηματικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
 • Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
 • Θα λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: Οι ατομικοί επιχειρηματίες που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας (franchising, shop-in-shop, επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
Ενισχυόμενοι Τομείς Επιχειρήσεων

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς:

 • Αγροδιατροφή.
 • Ενέργεια.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Υγεία – Φάρμακα.
 • Υλικά – Κατασκευές.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στην επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος:

ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.) 60%
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) 8%
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 15%
4 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 30% χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
5 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
6 Προμήθεια αναλωσίμων 15%
7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%
8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 24.000,00€ δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού
9 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 20%
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Προϋπολογισμός - Ποσοστά επιδότησης- Διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων
 • Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 15.000€ έως 60.000€.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Λοιπές Πληροφορίες
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
 • Κινητό: +30 6947 498.519
 • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.